top of page

Otázka č. 1:

Omezit zástavbu Brodců ... jste také pro - ANO?


„Souhlasíte, aby Zastupitelstvo města Dobříš bez zbytečných odkladů a v souladu s právními předpisy schválilo takovou změnu územního plánu města Dobříš, která v lokalitě Brodce vyjme ze zastavitelných ploch pozemky, které byly ke dni vyhlášení tohoto referenda (27. 9 . 2022) ve vlastnictví města Dobříše, s výjimkou pozemku parcelní číslo 1896/194 v katastrálním území Dobříš, který je zařazen do plochy využitelné pro občanské vybavení – tělovýchovné a sportovní zařízení?“

Odpovědí ANO vyjádříte souhlas s tím, aby městské pozemky v Brodcích zůstaly nezastavěné. Bude tak alespoň zčásti zachován zelený rekreační charakter Brodců, i když na pozemcích soukromých vlastníků se časem asi postaví rodinné domy. Výsledek hlasování v referendu bude na rozdíl od vypracované územní studie závazný a bude se týkat i dalších pozemků města v Brodcích, nejen těch zahrnutých do územní studie.

bottom of page