top of page

O čem v referendu rozhodnete?

Otázka č. 1:
Omezit zástavbu Brodců ... jste také pro - ANO?

„Souhlasíte, aby Zastupitelstvo města Dobříš bez zbytečných odkladů a v souladu s právními předpisy schválilo takovou změnu územního plánu města Dobříš, která v lokalitě Brodce vyjme ze zastavitelných ploch pozemky, které byly ke dni vyhlášení tohoto referenda (27. 9 . 2022) ve vlastnictví města Dobříše, s výjimkou pozemku parcelní číslo 1896/194 v katastrálním území Dobříš, který je zařazen do plochy využitelné pro občanské vybavení – tělovýchovné a sportovní zařízení?“       
                   
Odpovědí ANO vyjádříte souhlas s tím, aby městské pozemky v Brodcích zůstaly nezastavěné. Bude tak alespoň zčásti zachován zelený rekreační charakter Brodců, i když na pozemcích soukromých vlastníků se časem asi postaví rodinné domy. Výsledek hlasování v referendu bude na rozdíl od vypracované územní studie závazný a bude se týkat i dalších pozemků města v Brodcích, nejen těch zahrnutých do územní studie.

​Otázka č. 2:
Postupný stavební rozvoj města ...  jste také pro - ANO?

​„Souhlasíte, aby zastupitelstvo města Dobříš zachovalo v územním plánu stanovené zásady etapizace, kde je mimo jiné určeno, že z obytných ploch by neměla být zahajována výstavba v dalších lokalitách do doby realizace velké většiny rodinných domů v lokalitách: Nad Papežem, Javorová, Na Kole, Západní zóna, a při nejbližší změně územního plánu upřesnilo, že velkou většinou se v tomto rozumí nejméně 85%?"

Dobříš má mít podle přání dobříšáků i podle územního plánu charakter malého města do 10 000 obyvatel.
Tohoto počtu, po započtení lidí, kteří tu nemají trvalé bydliště, již nyní pomalu dosahuje. Územní plán stanovuje podmínky tzv. etapizace tak, že se nejprve dostaví velká většina domů v nyní rozestavěných lokalitách (Nad Papežem, Javorová, Na Kole, Západní zóna) a pak se teprve otevřou k výstavbě ostatní k tomu již vymezené plochy (např. V Lipkách, Úvozová-Bzdinka, Brodce a mnoho dalších).
Starosta města rozhodl, že se v návrhu změny územního plánu č. 3 tato podmínka etapizace úplně zruší. To by znamenalo prudký nárůst výstavby, který by vedl k nárůstu počtu obyvatel Dobříše až na cca 13 000 obyvatel. Na to ale není připravena infrastruktura města (školy, školky, zdroje pitné vody, kapacita čistírny odpadních vod, zdravotní středisko, doprava atd).

Odpovědí ANO vyjádříte souhlas s tím, aby podmínka etapizace zůstala v územním plánu zachována a další plochy určené k zástavbě se otevřely výstavbě, až bude postaveno více než 85% domů v nyní rozestavěných lokalitách. Město tak získá čas se na nárůst počtu obyvatel připravit.

Otázka č. 3:
Zachovat louky, pole a lesy kolem Dobříše ... jste také pro - ANO?
​​„
Má územní plán města Dobříše i jeho změny vylučovat rozšíření možnosti zástavby v okolní krajině oproti současnému stavu v lokalitách, které byly ke dni vyhlášení tohoto referenda (27. 9. 2022) nezastavěným územím,  s výjimkou případů, kdy by nutnost změny vyplývala z právního předpisu, nebo kdyby se jednalo o veřejně prospěšné stavby?“

Má mít rozšiřování zástavby do okolní krajiny v budoucnu nějaké meze? Zůstane Dobříši charakter malého města?

Odpovědí ANO vyjádříte souhlas s nastavením limitů, které nepustí zástavbu na louky, pole a lesy směrem do Brodců, na Trnovou či dále ke Bzdince a Sv. Anně ad. Problematická kauza Brodce se nebude v budoucnosti opakovat nikde jinde v okolní lokalitě.Poučme se ze zkušenosti mnoha obcí a měst blízkých Praze, kolem kterých nekontrolovaně vyrůstají nové čtvrti rodinných domů, haly a sklady.Starostové a zastupitelé tlaku developerů dlouhodobě neodolají a je otázka času kdy tlaku podlehnou.Referendum tak je jediná pojistka,      pro trvalé udržení těchto lokalit v původním stavu pro příští generace.

bottom of page