top of page

Jaké jsou souvislosti - nejčastější pochyby a odpovědi …

K otázce č. 1


V Brodcích jsou soukromé pozemky, může výsledek referenda omezit výstavbu na soukromých stavebních parcelách?
Referendum se týká jen pozemků ve vlastnictví města. Se soukromými pozemky budou nakládat jejich majitelé dle svých potřeb a v souladu s platným územním plánem města Dobříše.
Když občané Dobříše v referendu rozhodnou, že se mají v Brodcích vyjmout ze zástavby pozemky v majetku města, omezí se budoucí zástavba v Brodcích ve prospěch zeleně.


Není referendum zbytečné, když výstavbu v Brodcích řeší schválená územní studie?
Referendum vůbec není zbytečné. Územní studie řeší jen část oblasti Brodců a i tam má umožnit, aby se 20% současných pozemků města zastavělo. Především ale územní studie není pro zastupitele závazná. O tom, zda budou pozemky zastavitelné či nezastavitelné rozhodují zastupitelé při schvalování změny územního plánu a nikoliv územní studie či stavební úřad. I když třeba současné zastupitelstvo schválí, že některé pozemky ve vlastnictví města budou nezastavitelné, jiné zastupitelstvo může takové rozhodnutí později opět změnit. Referendum dá občanům Dobříše  možnost rozhodnout o tom, zda se na všech pozemcích v majetku města v Brodcích má či nemá stavět (krom jednoho pozemku kde se počítá s dětským hřištěm).
Podle hlasování dobříšských obyvatel se výsledek referenda stane závazným.

Nebylo by lepší, aby město ponechalo svoje pozemky jako stavební a výhodně je prodalo?
Prodej stavebních pozemků by jistě přinesl do městské kasy peníze. Každý může svým hlasem v referendu vyjádřit, jestli takovému postupu dává přednost před zachováním části Brodců zelených a k rekreaci.
Výstavba rodinných domů v Brodcích přinese také značné náklady na potřebnou infrastrukturu –cesty, chodníky, kanalizaci, vodovodní a elektrické přípojky atd. Dřív než začnou do Brodců proudit auta vlastníků nových rodinných domů, mělo by dojít k rekonstrukci a rozšíření Brodecké silnice, vytvoření pruhu pro pěší a cyklisty. Jenom to bude stát více než 100 milionů korun. Tyto náklady by měli z velké části zaplatit vlastníci nemovitostí, kteří budou chtít V Brodcích stavět, město by se na tom nemělo výrazně finančně podílet.
Nebude-li mít město na Brodcích stavební pozemky, nemohou soukromí vlastníci po městu chtít, aby se na zajištění infrastruktury k nově vzniklé zástavbě město finančně podílelo.K otázce č. 2:

Proč chcete úplně zastavit výstavbu dalších domů?
Nechceme výstavbu zastavit! Podporujeme výstavbu na k tomu současným územním plánem již v Dobříši vymezených parcelách - dostatečných pro 10 000 jejích trvalých obyvatel. Teď je v Dobříši přihlášeno k trvalému pobytu 8571 lidí, bydlí tu ale také lidé, kteří zde trvale přihlášení nejsou. Nyní je rozestavěno v lokalitách Nad Papežem, Javorová, Na Kole a Západní zóna. Až tam bude významná většina parcel zastavěných, otevře se možnost zástavby dalších k tomu vymezených lokalit (tomu se říká etapizace výstavby) např. V Lipkách, Úvozová-Bzdinka atp. nebo právě Brodců.
Je zřejmé, že až se i tyto lokality zastaví, počet obyvatel se zvýší na více než 10 000, odhady jdou k cca 14 000 obyvatel. Kapacita infrastruktury města je nastavena na maximálně 10 000 obyvatel.
Obyvatelé Dobříše se v referendu vyjádří k otázce, zda si přejí, aby byla etapizace dodržena a byly upřesněny její podmínky.
Zastupitelé totiž budou brzy schvalovat návrh změny územního plánu, ve kterém se mají pravidla etapizace úplně zrušit! Tak by se „papírově, škrtnutím pera“ vyčerpaly ve městě vymezené stavební parcely rozestavěných lokalitách a ihned se mohlo stavět ve všech lokalitách, které se měly výstavbě otevřít až v další etapě. Infrastruktura Dobříše přitom ještě není na takový nárůst obyvatel připravena.

Odpověď ANO na tuto druhou otázku referenda znamená, že se tzv. etapizace zachová a další lokality se otevřou k zástavbě, až bude v lokalitách, kde výstavba nyní probíhá, postaveno nebo rozestavěno alespoň 85% plánovaných domů. Město tak získá čas se na nárůst počtu obyvatel připravit (kapacita škol, čistírny odpadních vod, lékaři, zubaři atd.).K otázce č. 3:

Kde budou bydlet naše děti, když se zastaví rozšiřování další výstavby do okolní krajiny?
Prostor pro výstavbu dalších skoro 1000 bytových jednotek je již schválený. Až se otevře další etapa již naplánované zástavby, bude možné postavit necelých tisíc bytových jednotek, převážně rodinných domů.      Územní plán navíc počítá s přestavbami, které navýší počet bytů.
Našim dětem tj. přirozenému přírůstku obyvatel s trvalým bydlištěm v Dobříši, na něž město dostává z rozpočtu určené daně – by úplně postačovala přirozená obměna bytového fondu a jeho dílčí dostavby. Tento rovnovážný stav by odpovídal kapacitě sítí a služeb Dobříše jako města s počtem obyvatel do desíti tisíc. Demografická situace tj. úbytek trvalých obyvatel starší generace pak umožňuje úměrný příchod budoucích trvalých obyvatel ve stejném počtu, aniž by docházelo k narušení trvalého rozvoje. Co ovšem žádné město, ves či municipalita nemůže zvládnout – je zvýšený přísun pouhých netrvalých bydlitelů – na které nedostane z veřejného rozpočtu ani korunu, naopak musí ze svého vydávat prostředky na rozšiřování infrastruktury a služeb – čímž se jí dále propadají finance, které má používat pro trvalé obyvatele Dobříše. Navíc o bydlení v Dobříši je díky své poloze v blízkosti Prahy zájem velkého počtu úplně nových obyvatel, kteří se sem chtějí přistěhovat.
Stavební parcely jsou pro většinu lidí cenově nedostupné. Ceny stavebních parcel pro rodinné domy proto jsou a budou na Dobříši tak vysoké, že o nich mohou uvažovat jen ti nejbohatší (cena nezasíťované parcely 1600 m2 v Brodcích nyní cca 13  milionů Kč). Většina z nás by si je pro naše děti koupit nemohla, leda by se kolem Dobříše začaly stavět sídliště paneláků či bytovek s levnějšími byty. V rámci přirozené migrace a obměny obyvatel se průběžně domy a byty, které jsou a budou drahé, uvolňují a kdo bude chtít v Dobříši bydlet, dočká se.
Ale počítejme, že poptávka po bydlení v okolí 120x větší Prahy vždy bude převyšovat lokální nabídku a tu - i kdyby se masivně stavělo – nikdy nenasytí.

Jaké chceme okolí: Lesy, louky, pole – nebo další stavby?
Když v referendu občané Dobříše rozhodnou, že se zástavba nebude rozšiřovat do okolní krajiny, bude to také pojistka proti tomu, aby se někdy v budoucnu změnily louky a pole nejen na rodinné domy, ale také na výrobní haly a sklady, jak se to stalo mnoha jiným obcím kolem Prahy. Dobříš tak zůstane i nadále malým městem.
Musíme myslet na generace, které přijdou po nás a nemůžeme zastavovat další a další zemědělskou půdu. Potřebujeme zachovat louky, lesy i tuzemskou produkci potravin. Musíme zachovat dostatečný povrch krajiny nezabetonovaný, aby zadržoval vodu, která ze zastavěných ploch bez užitku a nebezpečně rychle odtéká.
Občané Dobříše v referendu rozhodnou, zda upřednostní ochranu okolní krajiny a půdy nebo výstavbu na dosud nezastavěných loukách a polích směrem k Brodcům, směrem k Trnové či ke Sv. Anně a dalších kolem Dobříše.

Ale vždyť zástavbu v těchto lokalitách teď nikdo nenavrhuje, nebo snad ano?
Již nyní projednávaná změna územního plánu č. 3 zmiňuje, že by se o vymezení nových lokalit k zástavbě mělo začít v příštích změnách územního plánu jednat. Jakmile se zastaví k tomu nyní vymezené lokality, padnou návrhy na vymezení dalších a rozšíření hranic zastavěného území Dobříše.
Pak bude od investorů mnohem silnější tlak na zastupitele k rozšíření zástavby. Zkušenosti mnoha obcí kolem Prahy jsou taková, že to pak zastupitelé dříve či později schválí. Závaznost místního referenda poskytne prostor pro komplexnější zvážení situace v Dobříši i okolních obcích a vyžádá si trvaleji udržitelný územní plán i urbanistický rozvoj.

Co znamená nerozšiřovat možnosti zástavby v okolní krajině oproti současnému stavu? Bude možné postavit třeba cyklostezku?
Samozřejmě, že ano! Na tom se nic nezmění. Omezení se týká pouze zástavby za účelem bydlení a průmyslových staveb, skladů, hal apod., a to zejména na současné lesní a zemědělské půdě. Stavební zákon umožňuje i na tomto území, které není určeno k zástavbě (nezastavěné území) umisťovat stavby pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení atd …K referendu:

Referendum není potřeba, ať se to rozhodne přeci ve volbách?
Výsledek voleb jasně neznamená, že všichni zastupitelé dodrží, co lidem slíbili. Výsledek referenda je naopak i pro příští zastupitele závazný.

Výsledné rozhodnutí lidí v referendu už nejde nikdy změnit?
Změnit jde dalším referendem. Když například bude třeba za 15 let dohoda obyvatel města na tom, že by bylo potřeba vyhradit pro zástavbu nějakou menší novou lokalitu navazující na současnou zástavbu, může o vypsání dalšího místního referenda rozhodnout i samo zastupitelstvo.
Rozhodovat budou, ale přímo občané trvale bydlící v Dobříši, nejen sami zastupitelé pod tlakem developerů.


Referendum bude jen zbytečná finanční zátěž města?
Referendum bude společně s volbami prezidenta, takže náklady navíc budou minimální a to na tisk hlasovacích lístků a zvýšení odměny členům volebních komisí o čas, který stráví počítáním odpovědí.

bottom of page